Elevgrupper och samverkan

Ett av skolans mål är att eleverna ska ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt få ett större inflytande över sin utbildning och samtidigt få kunskap om demokratins principer.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Eleverna ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket.se).

 

På Johannesbäcksskolan finns ett antal arbetsgrupper där personal och elever möts i samverkan:

• SAMS-gruppen arbetar för att skapa en trygg skola där ingen känner sig ensam eller utanför och där var och en på skolan känner att de bidrar till en helhet. 

• BUMS-gruppen arbetar för hälsa och välmående genom att anordna gemensamma aktiviteter för hela skolan samt initiera och leda utvecklingsarbete med inriktning på hälsa och rörelse.

• MUMS-gruppen arbetar med inriktning på kost samt den fysiska och psykosociala miljön i matsalen. 

• Elevrådet bidrar till att alla elever på skolan kan känna att de är delaktiga i skolans verksamhet i stort. Vetskapen om att vara delaktig stärker elevernas kamratskap genom ökad självkänsla, samarbete och gemenskap på skolan. 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevgrupper och samverkan