Elevgrupper och samverkan

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Eleverna ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket.se).

På Johannesbäcksskolan finns två arbetsgrupper där personal och elever möts i samverkan:

  • Elevrådet På Johannesbäckskolan har vi ett mycket aktivt elevråd. Vi är uppdelade i åk f-3 respektive 4-6. Grupperna träffas en gång i månaden då vi diskuterar frågor som eleverna har när det gäller skolan. Våra elevrådsrepresentanter håller klassråd i sina klasser och tar med sig aktuella frågor därifrån till elevrådet. Två elever från varje klass är med. Vi jobbar mycket med elevdemokrati och ser till att vi som går på skolan får vara med och bestämma hur vi ska ha det.
  • TL - trivselledare. Johannesbäcksskolan är en trivselskola där elever från åk.3-6 är trivselledare. Trivselledarnas uppdrag är att tillsammans med de andra eleverna bidra till en tryggare skolmiljö och starkare sammanhållning genom organiserade rastaktiviteter och lekar.

 

 

Uppdaterad: