Elevgrupper och samverkan

Ett utav skolans mål är att eleverna ska ta ansvar för sina studier och arbetsmiljö samt få ett större inflytande över sin utbildning och samtidigt få kunskap om demokratins principer.

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Eleverna ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. (Skolverket.se).

Årets tema: Mångfald och respekt - 2017-2018 (vi återkommer med mer information om nya läsårets tema)

Läsåret 2017-2018 utvecklingsmål hämtar vi från resultatet av trivselenkäterna och klassernas handlingsplaner som gjordes i våras. Mångfald är en förutsättning för att alla elever ska kunna vara med och bygga grunden till skolans värdegrund. Genom språket konstruerar vi världen. Språkutveckling blir därmed av central betydelse för elevernas sociala färdigheter, kunskapsutveckling och ett medel för att utveckla ämnesinnehållet. Målet är att stärka elevernas språk i alla dess former.

Målet är att alla på skolan ska känna att de har en bra både fysisk och psykosocial miljö på skolan och på fritids. Skolan i sin helhet ska ha en god lärmiljö. Varje elev och personal är en viktig del av en helhet. Alla på Johannesbäcksskolan ska trivas och känna att de bidrar till en god lärmiljö. Tillsammans är vi Johannesbäcksskolan.

 

På Johannesbäcksskolan finns ett antal arbetsgrupper där personal och elever möts i samverkan:

• SAMS-gruppen arbetar för att skapa en trygg skola där ingen känner sig ensam eller utanför och där var och en på skolan känner att de bidrar till en helhet. SAMS-gruppen står för gemensamma uppdrag för hela skolan med utgångspunkt i årets utvecklingsområde mångfald och respekt.

• BUMS-gruppen arbetar för hälsa och välmående genom att anordna gemensamma aktiviteter för hela skolan samt initiera och leda utvecklingsarbete med inriktning på hälsa och rörelse. Årets utvecklingsarbete: Mångfald och respekt – Samarbete över klassgränserna genom rörelse och lek med inriktning mångfald och respekt påverkar lärmiljön.

• MUMS-gruppen arbetar med inriktning på kost samt den fysiska och psykosociala miljön i matsalen. Läsårets utvecklingsarbete: Läsårets utvecklingsarbete: Mångfald och respekt tar bl. a upp maträtter från hela världen.

• Elevrådet bidrar till att alla elever på skolan kan känna att de är delaktiga i skolans verksamhet i stort. Vetskapen om att vara delaktig stärker elevernas kamratskap genom ökad självkänsla, samarbete och gemenskap på skolan. Även elevrådet kommer att fokusera på läsårets utvecklingsområde: Mångfald och respekt. Att kunna föra fram och argumentera för sin åsikt och i samtal och diskussioner lyssna, förstå och ta in andras argument och åsikter.

 Under årets öppet hus visas delar av gruppernas arbete upp. Många av våra gemensamma aktiviteter är också arrangerade av grupperna och som visas upp med hjälp av bilder från dessa dagar.

Uppdaterad: