Skollagen anger vilka ramar som gäller för all skolverksamhet. Där finns de övergripande målen och riktlinjerna för skolan. Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- och kursplanerna står vilket syfte och mål undervisningen i varje ämne ska ha. (www.skolverket.se)

Arbetet på skolan sker enligt den värdegrund som har arbetats fram av både elever, föräldrar och personal. Skolan arbetar med tydliggörande pedagogik och har fokus på genomgående struktur i alla ämnen och aktiviteter.

På Johannesbäcksskolan finns det både grundskola (F-6) och grundsärskola 1-6 (inkl träningsklass). Här satsar vi på trygghet och utveckling för varje elev genom integrering och samarbete.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum och en fin datasal. Vi har dessutom datavagnar som kan utnyttjas i klassrummet.

Det finns även fritids i skolans lokaler där verksamheten anpassas utifrån elevernas ålder och intressen.

Uppdaterad:

Andra sidor under: