Skolkurator

Genom samverkan och samarbete med skolans övriga personal medverkar jag som skolkurator till att skolan erbjuder en god lärandemiljö, förebygger psykisk ohälsa, mobbing, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.


Det gemensamma målet för alla som verkar i skolan är att eleverna når kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt i en miljö som främjar lärande.

Detta innebär bland annat att jag arbetar med hälsofrämjande och med förebyggande insatser, stödsamtal med enskild elev eller flerpartssamtal, stödsamtal med föräldrar, arbete med elever i grupp, handledning och konsultation till skolpersonal, samverkan med andra instanser och krishantering.

Jag är på skolan måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Vi ses!

Johanna

Johanna Forsberg

Skolkurator

Uppdaterad: