Elevhälsa

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteamen träffas och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att komma tillrätta med elevens skolsituation, då kallar rektor till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

I grundskolans elevhälsoteam ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, kurator, biträdande rektor och rektor.  

Läs vidare i grundskolans elevhälsoplan (PDF, 625 KB).

Likvärdig service till alla - HBTQ: Samtliga cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL. I varje elevhälsoteam finns en särskilt utnämnd ambassadör som har ett extra ansvar som kunskapsbärare i organisationen.

Uppsala kommun satsar på att öka kunskapen och kompetensen om hbtq-personers situation för att garantera likvärdig service till alla. Vi ska vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och samma möjligheter. Kommunen ska garantera ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning.Uppsala kommuns elevhälsa har idag en hög kompetens i hbtq-frågor. 

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem vi blir kära i eller attraherade av. T:et handlar om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Q:et kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer, sexuell praktik och är ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande könsnormer.

Läs gärna mer på www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa