Skolpsykolog

I mitt arbete som skolpsykolog bidrar jag med psykologisk kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom grundskolan.

Kartläggande och stödjande samtal med personal bidrar till ökad förståelse för den enskilda eleven. Genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i behov av stöd.

För att bedöma behov av särskilda insatser behövs ibland en psykologisk utredningen där elevens inlärningsförmåga och utveckling kartläggs. Utredningen åtföljs av en samplanering med vårdnadshavare och berörd personal för att omsätta bedömningen i pedagogiska åtgärder. Det kan även bli aktuellt att remittera vidare till andra instanser.

Jag kan även erbjuda enstaka stödsamtal för elever och föräldrar, samt vid behov även hänvisa till andra instanser. 

Jag är på skolan samtliga tisdagar och onsdagar.

Anne Isaksson

Skolpsykolog

24 augusti 2017