Styrdokument

Här hittar du flera av de styrdokument vi arbetar efter på Johannesbäcksskolan.

Johannesbäcksskolans elevhälsoplan (DOCX, 644 KB).

Syftet med elevhälsoplanen är att beskriva elevhälsoarbetet, dess arbetsgång och ansvarsfördelning. Elevernas hälsa och välbefinnande i skolan är ett gemensamt ansvar för hem och skola.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Johannesbäcksskolans handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck (DOCX, 71 KB)

Johannesbäcksskolans handlingsplan för simundervisning (DOCX, 44 KB)

Johannesbäcksskolans handlingsplan mot hot och våld (DOCX, 54 KB)

Johannesbäcksskolans handlingsplan gällande skyddade personuppgifter (DOCX, 64 KB)

Johannesbäcksskolans värdegrund - värdegrundshuset (DOC, 75 KB)

Skolan ska förmedla både kunskaper och värden. För alla som arbetar i skolan är arbetet med värdegrunden ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten. Skolan ska förbereda eleverna för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare.

Med Johannesbäcksskolans värdegrund som utgångspunkt vill vi skapa en miljö som präglas av generositet och ansvarstagande. En miljö som har stor betydelse för elevernas utveckling och lärande och i förlängningen också för samhället i stort.

Johannesbäcksskolans trivsel- och ordningsregler. (PDF, 86 KB)

Målet är att skapa en trygg skola att vistas i samt att värna om varandra och vår skolmiljö.

Övriga styrdokument:

Johannesbäcksskolans & kommunens kvalitetsarbete (PDF, 524 KB)

Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem.

 

Skollagen.

Uppdaterad: