Information angående omdömen i Unikum

Inom kort kommer du och ditt barn kunna ta del av det skriftliga omdöme som lärare avger i de ämnen som eleven haft undervisning i under läsåret 2017/2018.

Vid utvecklingssamtalet i höst så är omdömet ett av underlagen som tas upp och som ger vägledning i vilka nya mål som ska sättas upp för läsåret.

Lärare markerar mot tre nivåer, Insats krävs, Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper. Om eleven inte ännu nått målen för årskursen (Insats krävs) så ska skolan ta fram insatser (extra anpassningar eller särskilt stöd) som lärare tänker ska ge eleven bättre förutsättningar att lyckas. Detta formuleras i höst av de lärare som då möter eleven.

Det är viktigt att förstå att omdömet är ett nuläge och en sammanfattande bedömning mot alla olika mål i ett ämne som undervisningen riktats mot.

Här finns även kunskapstabeller där lärare markerat hur långt eleven kommit mot olika kunskapskrav i ämnet. I de flesta tabeller finns fyra nivåer, Insats, E, C och A nivå vilket innebär att de är mer betygsliknande än omdömet.

Du hittar omdömet och kunskapstabeller under rubriken Kunskaper i Unikum. För att se kunskapstabeller gå in på enskilt ämne där finns Bedömning med kommentar och Visad kunskap.

Sommarhälsningar
Eva Irnell Ahlberg
Rektor Johannesbäcksskolan

11 juni 2018