Information

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar (www.skolverket.se).

 

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. (www.skolverket.se)

På Johannesbäcksskolan finns det både grundskola (F-6) och grundsärskola 1-6 (inkl träningsklass)  och FBK 4-6. Här satsar vi på trygghet och utveckling för varje elev genom integrering och samarbete.

Det finns även fritids i skolans lokaler där verksamheten anpassas utifrån elevernas ålder och intressen. Välkommen att besöka Skattkistan som är vårt fritids.

Arbetet på skolan sker enligt den värdegrund som har arbetats fram av både elever, föräldrar och personal. Skolan arbetar med tydliggörande pedagogik och har fokus på genomgående struktur i alla ämnen och aktiviteter.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, nå kunskapsmål och kunskapskrav, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum och en fin datasal. Vi har dessutom datavagnar som kan utnyttjas i klassrummet.

Vill läsa mer om grundsärskolan? Läs vidare i Skolverkets "Grundsärskolan är till för ditt barn (PDF, 937 KB)".

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information