Slöjd

Välkomna till slöjden!

Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet.

Förmågor att utveckla

  • att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
  • att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Vi som arbetar i slöjden heter Agneta Häll och Hans "Hasse" Jonsson. Agneta arbetar i textilslöjden, Hasse arbetar i trä- och metallslöjden.

På Johannesbäcksskolan får eleverna börja slöjda i åk 3. Vi börjar med enkla slöjdarbeten för hand. Successivt låter vi eleverna arbeta med mer avancerade redskap och maskiner. Problemlösning och reflektion under slöjdarbetets gång är viktiga delar i slöjdprocessen, liksom elevens egen värdering av det slutgiltiga resultatet.

Hans Jonsson

Förstelärare trä- och metallslöjd

Agneta Häll

Lärare textilslöjd

Uppdaterad: