Kunskapskrav

Här kan du läsa mer om innehållet i ämnet musik och vilka kunskapskrav som finns att hämta i läroplanen.

 Grundskolan

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
• skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kunskapskrav åk 6

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor. Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper. (Lgr 11)

Grundsärskolan

 Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

  • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  • jämföra och reflektera över musik från olika genrer, tidsepoker och kulturer, och
  • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Kunskapskrav   årskurs 6

Eleven kan medverkai att sjunga unisont och i kanon. I ensemblespel medverkareleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.

Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.

Eleven kan också beskrivaoch ge exempel på hur hörseln kan påverkas av höga ljudnivåer. Vid jämförelser mellan olika typer av musik bidrar eleven till resonemang om musikens utformning och om samband, likheter och skillnader.

Eleven kan använda enstakaämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.

Träningsskolan

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• skapa genom bild, musik och slöjd,
• välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
• undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
• använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Kunskapskrav  årskurs 9 (efter elevens förutsättningar)

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker. Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.

Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade. Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Uppdaterad: