Förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag ingår bland annat att stimulera elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (www.skolverket.se)

Det är viktigt med samverkan och vi har därför ett tydligt utvecklat samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem.  Vi utbyter kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan och i berörda skolformer, och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Allt i enlighet med skollagen och läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen.

På Johannesbäcksskolan finns det både grundskola (F-6) och grundsärskola 1-6. Här satsar vi på trygghet och utveckling för varje elev genom integrering och samarbete.

Målet är att eleverna ska känna sig trygga, ha respekt för varandras olikheter och utveckla en social förmåga.

Johannesbäcksskolan har nyrenoverade lokaler och en handikappanpassad skolgård som delas med Pilskolan. Skolan har hög teknisk standard med en ActivBoard i varje klassrum och en fin datasal. Vi har dessutom datavagnar och Ipads som kan utnyttjas i klassrummet.

Det finns även fritids i skolans lokaler där verksamheten anpassas utifrån elevernas ålder och intressen.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass