Grundsärskolans elevhälsoteam

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

 

Elevhälsoplan  (DOCX, 44 KB)

 

 

Specialpedagog
Karin Malmberg
Studie- och yrkesvägledare
Jeanette Eriksson
Logoped
Jenny Hörnqvist
Skolsköterska
Sara Hansson
Skolpsykolog
Max Rubinsztein
Skolkurator
Daniel Kalin
Uppdaterad: