Grundsärskolans elevhälsoteam

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Från vänster: Karin Malmberg, Sara Hansson, Jennie Norrman, Maja Bommelin


Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Specialpedagog
Karin Malmberg
Skolsköterska
Sara Hansson
Skolpsykolog
Jennie Norrman
Kurator
Maja Bommelin
Uppdaterad: